Thông tin
  • Scat

    Scat

    Có thể hiểu là Shit. chất thải mà con người thải sau mỗi bữa ăn. Theo nhiều người thì những cảnh này còn kinh tởm hơn cả Guro. Hãy cân nhắc kĩ trước khi xem truyện có thể loại này.

Danh sách truyện: [Thể loại] Scat