Thông tin
  • Harem

    Harem

    Nhiều nữ một nam (tập thể, tay 3, từng người, thường 2 nữ trở lên)

Danh sách truyện: [Thể loại] Harem